פירוט העברות

הפעלת אפליקציה זו תוסיף אפשרות נוספת לתפריט הצדדי בשם “פירוט העברות”.

בעמודה ניתן יהיה לראות פירוט של כלל העברות העבר וההעברות העתידיות הצפויות בחשבונך.

לחיצה על ההעברה – תאפשר צפייה בפירוט הרכב ההעברה.

PAYME