הודעות סמס

SMS

קבלת עדכון בסמס אודות אירועים בחשבונך הקשורים למכירות וזיכויים.

אפשרות לבחירת סוגי ההודעות ללקוח ולספק.

PAYME